Chrzest jest udzielany dzieciom rodziców, którzy są gotowi wprowadzać dziecko na drogę wiary i zamieszkują aktualnie na terenie naszej parafii.
 
Do kancelarii rodzice przynoszą Akt Urodzenia dziecka, celem sporządzenia zapisu w Księdze Chrztów.
 
Rodzice wybierają rodziców chrzestnych, wobec których Kościół stawia następujące wymagania:
- powinni wyrazić gotowość pełnienie tego zadania,
- winni ukończyć 16 rok życia,
- być praktykującymi katolikami
- przyjąć sakrament bierzmowania,
- prowadzić życie eucharystyczne,
- żyć zgodnie z wiarą,
- być wolnymi od kar kościelnych.
 
Prawo wymaga jednego chrzestnego, zaś utrwalona tradycja zaleca wybrać chrzestnego ojca i matkę. Kościół przypomina, że nie można dopuszczać do pełnienia tego urzędu osób żyjących bez ślubu kościelnego, w związkach niesakramentalnych lub np. młodzieży lekceważącej i zaniedbującej obowiązek katechizacji. W przypadku, gdy chrzestni są spoza parafii - należy dostarczyć zaświadczenie od właściwego proboszcza o zdolności do pełnienia tej funkcji.
 
Przed chrztem rodzice i chrzestni są zobligowani do uczestniczenia w katechezie ukazującej sens i znaczenie pierwszego sakramentu. Termin katechezy ustala się podczas zapisu dziecka do chrztu.
(por. ks. Wiesław Wenz, Kancelaria parafialna jako przestrzeń kościelnego posługiwania, Wrocław 2008)
 
Zdarzają się pytania o tzw. świadka chrztu! Kto nim może być?
Świadkiem chrztu może być tylko niekatolik ochrzczony, czyli chrześcijanin, który praktykuje wiarę we własnej niekatolickiej wspólnocie kościelnej. Natomiast nie może nim być katolik z przeszkodami moralnymi czy kanonicznymi.
Świadka chrztu powołuje się zasadniczo wtedy, gdy jeden z rodziców dziecka jest ochrzczonym niekatolikiem i gdy wcześniej jest już wyznaczony jeden chrzestny, czyli katolik. Nie może  być więc dwóch świadków chrztu a żadnego chrzestnego albo jeden tylko świadek bez chrzestnego.
 
Wymagania stawiane kandydatom na rodziców chrzestnych (fragment z Kodeksu Prawa Kanonicznego)
Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.
Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.
Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1° jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2° ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3° jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4° jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5° nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.
 
Kiedy jest udzielany chrzest dzieciom w parafii Zmartwychwstania Pańskiego?
W naszej parafii Chrzest dzieciom jest udzielany podczas Mszy św. o godz. 11.00:
- w drugie niedziele miesiąca,
- w drugi dzień świąt Narodzenia Pańskiego (Święto Świętego Szczepana),
- w Poniedziałek Wielkanocny.
 
Osoby dorosłe i dzieci w wieku szkolnym - wyrażające wolę przyjęcia chrztu, po wstępnej rozmowie w kancelarii, zapraszamy na drogę formacji katechumenalnej.